Statut

STATUT

 

Stowarzyszenia Rodzina na Plus

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 

§ 1.

Stowarzyszenie Rodzina na Plus zwane w dalszych postanowieniach niniejszego Statutu Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym i  trwałym zrzeszeniem mającym na celu rozwijanie, upowszechnianie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi rodziny.

 

§ 2.

Siedzibą Stowarzyszenia  jest miasto Białystok.

 

§ 3.

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, o ile znajduje to uzasadnienie w jego celach. W tym zakresie Stowarzyszenie  może współdziałać  z organizacjami i instytucjami powołanymi do realizacji zadań odpowiadających statutowej działalności Stowarzyszenia.

 

§ 4.

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.) oraz niniejszego Statutu, zgodnie z postanowieniami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz porządkiem prawnym określonym w ustawach.

§ 5.

 1. Stowarzyszenie może posiadać własną  odznakę.
 2. Stowarzyszenie ma prawo nagradzania i wyróżniania zasłużonych dla działalności Stowarzyszenia osób.

 

 

 

§ 6.

 1. W ramach swej działalności Stowarzyszenie współpracuje z organami władzy rządowej i samorządowej, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami o  zbliżonym profilu działania.
 2. Stowarzyszenie może realizować zadania publiczne na zasadach określonych w przepisach szczególnych.

 

§ 7.

Stowarzyszenie powołuje się na czas nieoznaczony.  

 

§ 8.

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej jego członków.

2. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników do prowadzenia swoich spraw.

 

Rozdział 2

Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

 

§ 9.

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz ogółu społeczeństwa poprzez wspieranie rodzin, pomoc w procesie rozwoju dydaktyczno-wychowawczego dzieci i młodzieży poprzez upowszechnianie zasad i wartości rodzinnych we wszystkich dziedzinach życia, zwłaszcza społecznego i kulturalnego.

 

§ 10.

Stowarzyszenie  realizuje swoje cele, w szczególności  poprzez :

1)    wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, szczególnie poprzez:

a)      propagowanie zasad i wartości rodzinnych oraz wprowadzanie ich w życie,

b)      pomoc we wszechstronnym rozwoju młodego człowieka,

c)      organizowanie życia dziecięcego i młodzieżowego, możliwie różnych jego dziedzin,

d)      troskę  o rozwój wiedzy ogólnej  i specjalistycznej  rodziców i dzieci,

e)      organizowanie i troskę o odpowiedni poziom życia towarzyskiego rodziców, dzieci i młodzieży,

f)       pomoc w wartościowym i twórczym wykorzystaniu czasu przez całe rodziny;

2)    podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, w szczególności poprzez:

a)      zapoznawanie z dorobkiem kultury narodowej i regionalnej oraz twórcze angażowanie się w rozwój życia kulturalnego,

b)      angażowanie się w życie społeczne: dostrzeganie problemów społecznych i zagrożeń dotyczących rodziny w tym zwłaszcza problemów wynikających z alkoholizmu, narkomanii, nikotynizmu, przemocy w rodzinie;

3)    ochronę i promocję zdrowia, w szczególności poprzez:

a)      dbanie o rozwój fizyczny,

b)      uświadamianie rodzin i ich członków w zakresie ochrony zdrowia i promowanie zdrowego trybu życia;

4)    działalność charytatywną, realizowaną w szczególności poprzez:

a)       uwrażliwienie na potrzeby innych rodzin, organizowanie i podejmowanie pomocy i działalności charytatywnej,

b)      Wspieranie organizacyjne i finansowe działalności Kościoła Rzymskokatolickiego i jego osób prawnych;

5)    działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem wspólnoty parafialnej parafii rzymskokatolickiej pw. NMP Królowej Rodzin w Białymstoku;

6)    współpracę i kontakty z innymi podmiotami  o zbliżonym zakresie działania.  

 

§ 11.

 

Stowarzyszenie realizuje swoje zadania wykorzystując właściwe temu celowi środki i działania, a w szczególności poprzez:

1)    nieodpłatną działalność pożytku publicznego:

a)      spotkania, zebrania, zjazdy, sympozja, prelekcje, konferencje, dyskusje, kursy, szkolenia; (PKD 85.59.B, 82.30.Z),

b)      organizowanie obozów, zlotów, rozgrywek i zawodów sportowych; (PKD 85.51.Z, 93.21.Z),

c)      organizowanie imprez  muzycznych, akademii, wieczornic, konkursów, przeglądów itp.; (PKD 85.52.Z),

d)       spotkania ze znaczącymi osobistościami; (PKD 85.59.B, 82.30.Z)

e)      prowadzenie biblioteki i czytelni (PKD  91.01.A),

f)       prowadzenie sali zebrań, ognisk oraz utrzymywanie bazy sportowej. (PKD 93.11.Z),

g)      organizowanie pomocy społecznej i pomocy finansowej rodzinom i wspólnotom lokalnym (PKD 88.99.Z);

2)     odpłatną działalność pożytku publicznego:

a)      spotkania, zebrania, zjazdy, sympozja, prelekcje, konferencje, dyskusje, kursy, szkolenia; (PKD 85.59.B, 82.30.Z),

b)      organizowanie obozów, zlotów, rozgrywek i zawodów sportowych; (PKD 85.51.Z, 93.21.Z),

c)      organizowanie imprez  muzycznych, akademii, wieczornic, konkursów, przeglądów itp.; (PKD 85.52.Z),

d)      prowadzenie sali zebrań, ognisk oraz utrzymywanie bazy sportowej. (PKD 93.11.Z),

3)    działalność gospodarczą:

a)      imprezy turystyczne; (PKD 2007 79.12.Z),

b)      wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (PKD 58.1),

c)      wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z).

d)      pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 2007 73.12.B)

e)      pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 2007 73.12.C)

f)       pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 2007 47.19.Z)

g)      pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 2007 47.99.Z)

h)      restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 2007 56.10.A)

 

§ 12.

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, z której dochody będą przeznaczone na cele statutowe.
 2. Działalność gospodarczą może być prowadzona przez Stowarzyszenie tylko jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.
 3. Nadwyżkę przychodów nad kosztami wypracowaną na działalności Stowarzyszenia przeznacza się w całości na działalność statutową Stowarzyszenia.

 

Rozdział 3

Członkowie Stowarzyszenia

§13.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1)    członków zwyczajnych;

2)    członków wspierających;

3)    członków honorowych.

 

§ 14.

1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być:

a)    osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych,

b)    małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, z zastrzeżeniem ust. 2.

c)    małoletni poniżej 16 lat - za zgodą przedstawicieli ustawowych, z zastrzeżeniem ust. 3. 

2. W przypadku powoływania Zarządu, w skład którego mają wejść osoby wskazane w ust. 1 lit. b), większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

3. Osoby wskazane w ust. 1 lit. c) nie mają prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

 

§ 15.

 1. Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne i inne jednostki organizacyjne, które zobowiążą się do przestrzegania postanowień Statutu Stowarzyszenia i zadeklarują pomoc finansową na jego rzecz.
 2. Członkowie wspierający działają w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela.

 

§ 16.

Przyjęcie na członka zwyczajnego i wspierającego następuje na mocy uchwały Zarządu Stowarzyszenia, po uprzednim przedłożeniu przez kandydata na członka rekomendacji co najmniej dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia oraz deklaracji członkowskiej.

 

§ 17.

Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne szczególnie zasłużone dla Stowarzyszenia. O nadaniu członkostwa honorowego decyduje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. 

§ 18.

Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do:

1)    realizacji i popierania celów Stowarzyszenia;

2)    dbania o dobre imię Stowarzyszenia;

3)    przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów, uchwał i innych przepisów obowiązujących w Stowarzyszeniu;

4)    brania czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia;

5)    dbania o poziom moralny i etyczny w szeregach członków Stowarzyszenia;

6)    ochrony mienia Stowarzyszenia.

 

§ 19.

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo brać udział w działalności Stowarzyszenia, a w szczególności:

1)    służy im czynne i bierne prawo wyborcze;

2)    mają prawo do korzystania z urządzeń  i świadczeń Stowarzyszenia;

3)    mogą składać wnioski we wszystkich sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia;

4)    mają prawo nosić odznakę Stowarzyszenia;

5)    są uprawnieni do korzystania z rekomendacji i opieki Stowarzyszenia w swej działalności związanej z celami statutowymi Stowarzyszenia.

 

§ 20.

Członkowie honorowi i  wspierający nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział w posiedzeniach organów Stowarzyszenia z głosem doradczym.

 

§ 21.

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w przypadku :

1)    złożenia pisemnej rezygnacji,

2)    wykluczenia przez Zarząd:

a)    z powodu prowadzenia działalności sprzecznej ze Statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia,

b)    z tytułu nieusprawiedliwionego braku uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia,

c)    wskutek stwierdzonej prawomocnym orzeczeniem Sądu utraty praw publicznych,

3)    śmierci członka.

§ 22.

Oświadczenie o wystąpieniu członek winien skierować do Zarządu Stowarzyszenia.

§ 23.

Składki na rzecz Stowarzyszenia  oraz tryb ich wnoszenia ustala Walne Zebranie Członków.

 

§ 24 .

 1. Wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje na mocy uchwały Zarządu.
 2. Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczeniu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały.
 3. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

 

 

 

Rozdział 4.

Władze Stowarzyszenia

§ 25.

Władzami Stowarzyszenia  są :

1) Walne Zebranie Członków;

2) Zarząd;

3) Komisja Rewizyjna.

 

§ 26 .

1. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.

2. Ustępujące władze Stowarzyszenia działają po upływie kadencji do czasu wybrania nowych władz, nie dłużej jednak niż przez okres 1 roku.

 

§ 27.

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, o ile postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

 

 

§ 28.

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd co najmniej raz do roku.

 

§ 29 .

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się :

1)    na podstawie uchwały Zarządu;

2)    na wniosek Komisji Rewizyjnej;

3)    na wniosek 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych.

2. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków nie później niż w terminie sześciu tygodni od dnia  wniesienia wniosku lub powstania przyczyn zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

 

 

§ 30.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:

1)    uchwalenie Statutu  Stowarzyszenia oraz jego zmian

2)    uchwalenie programu działania Stowarzyszenia

3)    wybór Prezydium Walnego Zebrania Członków,

4)    uchwalanie Regulaminu obrad,

5)    wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

6)    zatwierdzanie sprawozdania z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

7)    podejmowanie uchwał w sprawie o udzielenie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,

8)    zatwierdzanie regulaminu pracy Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

9)    ustalanie wysokości składek członkowskich oraz sposobu ich uiszczania;

10) nadawanie godności Członka Honorowego Stowarzyszenia,

11) podejmowanie uchwał w sprawach dysponowania majątkiem Stowarzyszenia, w zakresie przekraczającym zwykły zarząd,

12) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia,

13) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia.

 

§ 31.

O terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd zawiadamia członków co najmniej na 2 tygodnie przed dniem zwołania Walnego Zebrania Członków, podając do wiadomości na piśmie lub w inny, przyjęty zwyczajowo i zatwierdzony sposób jego terminy i propozycje porządku obrad.

 

§ 32.

Walne Zebranie Członków jest ważne, jeżeli bierze w nim udział:

a)    w pierwszym terminie nie mniej niż 1/2 członków;

b)    w drugim terminie, który może być wyznaczony pół godziny później tego samego dnia, wówczas uchwały są ważne bez względu na ilość obecnych członków.

 

§ 33.

1. Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są zgodnie z zasadą określoną w § 27, z wyjątkiem uchwał dotyczących:

1) uchwalenia i zmiany Statutu Stowarzyszenia,

2) nadania tytułu członka Honorowego Stowarzyszenia oraz

3) rozwiązania Stowarzyszenia

które zapadają większością co najmniej 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. Każdemu członkowi Stowarzyszenia biorącemu udział w głosowaniu przysługuje 1 głos.

 

§ 34.

Uchwały Walnego Zebrania Członków obowiązują wszystkich członków Stowarzyszenia od chwili ich podjęcia.

§ 35 .

Prawo udziału w Walnym Zebraniu Członków mają:

1) z głosem decydującym członkowie zwyczajni,

2) z głosem doradczym:

a)    członkowie honorowi  i  wspierający,

b)    przedstawiciele organów administracji wykonującej nadzór nad Stowarzyszeniem,

c)    inne osoby zaproszone przez Zarząd.

 

§ 36.

1. Zarząd składa się z 3 do 6 członków, w tym Prezesa, Sekretarza i Skarbnika.

2. Walne Zebranie Członków wybiera Zarząd w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów. Walne Zebranie Członków może zarządzić głosowanie jawne.

3. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

§ 37.

Do kompetencji Zarządu należy:

1) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,

2) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia w zakresie czynności zwykłego zarządu,

3) uchwalanie planów działania i planów finansowych Stowarzyszenia,

4) przyjmowanie na podstawie pisemnych deklaracji, nowych członków,

5) zwoływanie Walnego Zebrania Członków oraz przygotowywanie stosownej dokumentacji na Walne Zebranie Członków,

6) rozstrzyganie w przedmiocie przyjęcia na członka zwyczajnego i wspierającego.

 

§ 38.

Zarząd działa na posiedzeniach zwoływanych nie rzadziej niż raz na kwartał.

 

§ 39.

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 6 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków.

2. Komisja Rewizyjna wyłania ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.

3. Komisja Rewizyjna odbywa posiedzenia co najmniej raz do roku.

4. Komisja Rewizyjna co najmniej raz w roku przeprowadza kontrolę działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej.

 

§ 40.

Do zakresu działalności Komisji Rewizyjnej należy:

1) prowadzenie bieżącej kontroli działalności Stowarzyszenia,

2) przekazywanie Zarządowi uwag o wynikach przeprowadzonych kontroli ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej i wykonania budżetu,

3) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

4) stawianie wniosków w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,

5) wydawanie wiążących zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzonych uchybień działalności Stowarzyszenia,

6) podejmowanie innych czynności przypisanych do kompetencji Komisji Rewizyjnej w postanowieniach niniejszego Statutu.

 

§ 41.

Przedstawiciele Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.

§ 42.

 1. W przypadku zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia, o których mowa w § 25 pkt 2 - 3 w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić poprzez zastosowanie kooptacji. Czynności tej dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu.
 2. W trybie wskazanym w ust. 1 można powołać nie więcej niż połowę składu danego organu.

 

§ 43.

 1. Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z członkostwem w Zarządzie Stowarzyszenia.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej:

1)      nie mogą być spokrewnieni, spowinowaceni, pozostawać w podległości służbowej, związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu z członkami zarządu,

2)      nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

Rozdział 5.

Majątek Stowarzyszenia

§ 44 .

Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dotacji, ofiarności publicznej oraz dochodów z własnej działalności, w tym odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej.

 

§ 45 .

Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych Stowarzyszenia składa dwóch członków Zarządu.

 

§ 46 .

Obowiązkiem osób uczestniczących w zarządzaniu mieniem Stowarzyszenia jest zachowanie szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz jego ochrona.

 

§ 47 .

Zabrania się:

1)      udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

2)      przekazywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3)      wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

4)      zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

Rozdział 6.

Rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 48.

Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków, podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 

Rozdział 7.

Postanowienia końcowe

 

§ 49.

Zmiany Statutu następują w trybie właściwym do jego uchwalenia.

 

§ 50.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Prawa o stowarzyszeniach.